شرکت مخابراتی افغان تیلی کام یکی ازمهمترین شبکه مخابراتی شمرده میشود که درمرکز و ولایات خدمات مخابراتی رافراهم میسازد.

محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه از این نهاد محافظت می نمایند.

محافظین ملی تصدی محافظت عامه درکنارامنیت افعان تیلی کام امنیت شرکت های مخابراتی دیگردرکشور را تآمین می نمایند