در کنار دفتر مرکزی شرکت برشنا کابل امنیت بخش عملیاتی را نیز محافظین تصدی ملی محافظت عامه تآمین امنیت میکنند.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه یک تعداد سب ستیشن ها که مربوط برشنا شرکت می باشد را نیز تآمین امنیت کرده است.