در جریان مسؤلیت های امنیتی ادارات دولتی نیز امنیت بهتر شاروالی کابل را محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه را بر عهده دارند.

محافظین تصدی ملی محافظت عامه به گونه مسلکی آموزش دیده اند، که دراین اواخیرمسولیت تآمین امنیت بعضی از ارگان های دولتی، ادارات و وزارت خانه ها را نیزبه انها سپرده شده اند.