ذخایر و چاه های حوزه نفتی دریای امو در ولایت سرپل تآمین امنیت است.
محافظین محافظت عامه در ساحه با اسلحه ومهمات مجهز بوده و با مرال قوی از حوزه نفتی دریای امو تامین امنیت می کنند.