بند اب پاشدان یکی از پروژه های مهم و زیربنایی درولایت هرات به شمار میرود، که کارساخت وساز این بند به سرعت جریان دارد.
امنیت این بند تآمین است.
محافظین محافطت عامه ازجریان کار ساخت وساز بند پاشدان تآمین امنیت می نمایند.