انستیتیوت بايزيد روښان و مکتب رحمان بابا درپهلوی وزارت معارف درساحه تعلیمی وتربیتی از نهاد های مهم تعلیمی شمرده میشوند، که به وزارت امور سرحدات و قبایل تعلق دارند.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه در کنار امنیت انستیتوت بايزيد روښان ولیسه رحمان بابا امنیت نهاد های تعلیمی دیگر را نیز برعهده دارند.