اداره ملی حفاظت از محیط زیست در سطح کشور یکی از جمله نهاد های مهم دولتی بوده، که دفتر اداره مرکزی آن در کابل توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه تآمین امنیت می گردد.
درحال حاضر امنیت تعداد از وزارت خانه ها توسط محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه تآمین شده ، قرار است تآمین امنیت سایر نهاد های ملی دیگر نیز بر عهده این محافظین مسلکی گذاشته شوند.