اداره زون پایتخت یک نهاد ملی به شمار میروند، که درکشور پروژه های مهم ملی را بازسازی می نمایند.
مسؤلیت امنیت اداره زون پایتخت را محافظین تصدی ملی محافظت عامه برعهده دارند وامنیت شان به گونه مطمین تآمین است.