بیست و شش تن از نیروهای قطعات محافظت‌عامه بعد از پایان آموزش نظامی یک ماهه از فرماندهی کندک قطارهای ولایت کندهار با برگزاری محفل سند فراغت به دست ‌آوردند و جهت انجام وظیفه به قطعات وجزوتام‌های شان اعزام گردیدند، سمونیار عزیز الرحمن نجرابی رییس ارکان کندک قطارهای ولایت کندهار که در محفل فراغت مداومین صحبت مینمود، تعلیم وتربیه را رکن اساسی برای مداومین خوانده، از فارغان این کورس آموزشی نظامی خواست درجریان وظیفه از تاکتیک ها و آموزش های مسلکی که فرا گرفته اند، استفاده کنند.