جنرال خوشحال سعادت رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه در این نشست گفت :

(( نیروهای تصدی ملی محافظت عامه بیشتر از هر زمان دیگر تجهیز و از آموزش های مسلکی برخوردار شده و توانایی تامین امنیت اعضای سکتور خصوصی را دارند))

در این نشست که والی هرات گفت:

((تجاران،نماینده گان اصناف مختلف و اعضای سکتور خصوصی و سرمایه گذاران باید جهت تامین امنیت جان ومال شان با تصدی ملی محافظت عامه قرارداد امنیتی داشته داشته باشند.

در ضمن والی هرات از تلاش های نیروهای محافظت عامه در بخش تامین امنیت سرمایه گذاران استقبال کرد.

شماری از تجاران هرات همچنان نقش سربازان تصدی ملی محافظت عامه در تامین امنیت سکتور خصوصی را ارزشمند خواندند.