به ادامه‌ روند فراگیری تعلیمات نظامی نیروهای تصدی ملی محافظت‌عامه، این‌بار نیز دوصدو شصت و شش تن از نیروهای قطعات محافظت‌عامه بعد از پایان آموزش نظامی یک ماهه از فرماندهی مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت‌ عامه‌ با برگزاری محفل سند فراغت به دست‌آوردند و جهت انجام وظیفه به قطعات وجزوتام‌های شان اعزام گردیده‌اند مل پاسوال محمد ایاس اکبری رییس محافظت پروژه های غیر دولتی تصدی ملی محافظت‌عامه، تعلیم وتربیه را رکن اساسی برای نیروهای امنیتی خوانده، از فارغان این دور کورس آموزش نظامی خواست درجریان وظیفه از تاکتیک ها و آموزش های نظامی که فرا گرفته اند، استفاده کنند.