به اساس پیشنهاد ریاست عمومی محافظت‌عامه وتصدی امنیتی مُحترم جواد حسینی که شخص دانش‌یافته و باتجربه می‌باشد بحیث آمر مطبوعات ونشرات این‌ریاست تعیین و منظور گردیده است.
جواد حسینی قبل ازین در بست‌های مدیریت عمومی مطبوعات، معاونیت امور اداره درتنظیم ریاست‌ها وادارات مستقل بودجوی-اداره امور ، سرپرست معاونیت ریاست برنامه‌ها و آگاهی عامه ، معاونیت روابط و آگاهی عامه-اداره امور و مسوول بانک معلومات ایفای وظیفه نموده است.