به‌منظور شریک ساختن نظریات، مشکلات و بهبود هم‌آهنگی میان ریاست‌های تصدی ملی محافظت عامه، نشستی به رهبری قیس باوری رئیس عمومی این تصدی دایر گردید.
در این نشست معاونین، رؤسا و مسوولین تصدی ملی محافظت عامه اشتراک کرده بودند؛ قیس باوری رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه به‌منظور بهبود و سرعت بخشیدن بیشتر امور و هم‌آهنگی میان ریاست‌ها پیشنهادات و نظریات اشتراک کننده‌گان را استماع نمود و در رابطه هدایات لازم صادر نمود.