در ولایت کابل کار ساخت و ساز بند شاه و عروس جریان دارد و در آینده نزدیک به اتمام خواهد رسید،

این بند را محافظین محافظت عامه تآمین امنیت کرده است .

محافظین تصدی ملی محافظت عامه در کشور تآمین امنیت بند ها و پروژه های اقتصادی را بر عهده دارند.