جلسه‌ای به منظور حل مشکلات امنیتی بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی با حضور داشت سمونوال عبیدالله نورزی معاون عملیاتی، سهیل احمد عزیزی معاون مالی و تجارتی، مل پاسوال محمد ایاز اکبری رئیس محافظت پروژه‌های غیردولتی و نمایندگان پروژه‌های غیردولتی که با محافظت عامه قرارداد امنیتی دارند در مقر تصدی ملی محافظت عامه دایر گردید. مسؤولین تصدی ملی محافظت عامه مشکلات متقاضیان را مورد بررسی قرار داده برای رفع معضلاتشان راه‌کارهای مناسبی را ارائه نمودند.