در هفته گذشته به نقاط مختلف کشور163محموله انتقال یافت.

نیروهای تصدی ملی محافظت‌عامه زمینه انتقال اموال تجار و سرمایه گذار را در کشور بگونه ‌ای مصوون مساعده ساخته و در انتقال آن مصمم و با اراده پیش‌ می‌روند.