محافظین ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه با هماهنگی دقیق و تدابیر لازم امنیتی در جریان دو هفته گذشته 279 محموله تجارتی و اکمالاتی را به گونه مصوون به نقاط مختلف کشور انتقال داده است.

این در حالیست که تصدی ملی محافظت عامه ظرفیت انتقال محموله های تجارتی و اکمالاتی را به گونه مصوون و مطمین در سراسر کشور دارد.