درطی یک ماه گذشته مقدار 294 هزار و ۸۳۹ تن اموال خوراکی ، ساختمانی و مواد نفتی ازطریق بنادر حیرتان – مزارشریف، تورغندی و آقینه ذریعه قطارخط آهن وارد کشور شده است.
امنیت این راه های آهن وانتقالات اموال تجارتی توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه ازتآمین کننده گان مطمین امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی وتجارتی کشور می باشند.