درفابریکه های جرقدوق وگوگردک شهر شبرغان ولایت جوزجان که تصفیه گاز طبیعی دران صورت می گیرد تآمین امنیت است.
محافظین محافظت عامه ازچاه های عمیق گاز وپایپ لاین آن در شهرشبرغان محافظت می نمایند، محافظین تصدی ملی محافظت عامه درکشور از پروژه های زیربنایی ونفت به گونه مطمین حفاظت می کنند.