امنیت پایپ لاین شبرغان!

پروژه پایپ لاین گاز شبرغان، ولایت جوزجان یکی از پروژه های مهم به شمار میرود که امنیت این ساحه و انجینیران آن را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین کرده است.

این درحالیست که محافظین تصدی ملی محافظت عامه امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی کشور را تأمین امنیت می نمایند.