موسسه تحصیلات عالی آریانا در شهر کابل فعالیت دارد که دارای محیط آرام تحصیلی می باشد.
این نهاد تحصیلی را محافظین محافظت عامه تآمین امنیت کرده است.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه در کنار امنیت موسسه تحصیلات عالی آریانا در کشور یک تعداد موسسات تحصیلی و مراکز آموزشی را نیز تآمین امنیت کرده است.