فصل دوم لیگ برتر بزکشی در کابل آغاز شد که تیم های شانزده ولایت کشور با همدیگر به رقابت می‌ پردازند.
این لیگ از سوی تلویزیون ملی راه اندازی گردیده که در فضای امن همه روزه به صدها تماشاچی به تماشای این لیگ حضور می یابند.
امنیت رقابت ‌های لیگ برتر بزکشی را محافظین تصدی ملی محافظت‌ عامه به گونه مصئون تأمین نموده اند.