امنیت مصؤن بند کجکی
بند کجکی از بندهای مهم تولید برق در کشور به شمار میرود که کار ساخت و ساز فاز دوم آن ادامه دارد.
امنیت فاز دوم پروژه بند کجکی از سوی محافظین محافظت عامه تأمین شده است.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه امنیت یک تعداد بندهای مهم دیگر کشور را نیز تأمین نموده اند.