بند برق گرشک هلمند یکی از بند های مهم به شمار میرود، که امنیت ان تامین است
این بند ظرفیت تولید هفت میگاوات برق را دارد، که نزدیک به ۱۵ هزار خانواده را از فیض برق مستفید ساخته اند و درپهلوی ان هزاران جریب زمین زراعتی را نیز ابیاری می نماید.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه مسؤلیت تامین امنیت این بند را بر عهده دارند.