کار ساخت و ساز بند پاشدان در ولایت هرات به سرعت ادامه دارد.
امنیت این بند و انجینیران آن را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده است.