بانک الفلاح یکی از بانکهای مهم در کابل به شمارمیرود ، که خدمات بانکداری اسلامی را به مشتریان ارایه می نماید.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه از اداره مرکزی بانک الفلاح محافظت می نمایند.