افتتاح خط آهن آقینه – اندخوی و امنیت مطمئن آن!
کار خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
این خط مهم ترین راه شمرده می شود؛ که افغانستان را با اسیای میانه وصل خواهد ساخت.
گفتنی است این خط آهن در انتقال مواد تجارتی و تحکیم روابط تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان نقش بسزای دارد.
این در حالیست که امنیت ساخت خط آهن اندخوی – آقینه را نیروهای تصدی ملی محافظت عامه تامین نموده بود و هم اکنون نیز مسوولیت امنیتی این راه و قطارها را نیروهای این تصدی به عهده دارند