نهاد تدارکاتی: اداره #تدارکات ملی به نمایندگی از تصدی ملی محافظت عامه

تمویل کننده: عواید تصدی ملی محافظت عامه

نام پروژه: تهیه و تدارک 41 قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400

نمبر تشخیصیه NPA/MOI/1400/G-65/NCB :

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها: 1399/11/20ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

مبلغ تضمین آفر: 800,000 هشتصد هزار افغانی می باشد

 

آدرس برای تسلیمی آفرها: ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشائی، پشتونستان وات، کابل – #افغانستان

شخص ارتباطی: آمریت سکرتریت آفرگشائی

آدرس الکترونیکی Bfs-npa@npa.gov.af:

شماره تماس: 0202926290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید، آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت اسناد داوطلبی: داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی پروژه مذکور را از ویب سایت www.ageops.net بدست آورند.

جهت دریافت توضیح به معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گرد:

ایمیل آدرس: Khalid.raouf@npa.gov.af

کاپی: masih.alimy@npa.gov.af , zubair.majeed@npa.gov.af

تصدی ملی محافظت عامه – د عامه ساتنې ملي تصدي