بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه اعمار سه بیز امنیتی هریک به ظرفیت 30-40 نفر و اعمار دو باب پوسته امنیتی هر یک به ظرفیت 20-10 نفر در مسیر پروژه خط آهن آقینه – اندخوی را به مبلغ 9,419,665 نه میلیون و چهار صد و نزده هزار و شش صد و شصت و پنج افغانی به شرکت ساختمانی متین وهاب دارنده جواز شماره (54199) که آدرس آن ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ، مرکز فاریاب – میمنه ، فاریاب  بوده اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.