اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی2021-02-06T06:44:22+00:00
3107, 2021

اعلان دعوت برای داوطلبی

جولای 31st, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نماینده گی از ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان ( عواید تصدی ملی محافظت عامه) نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه

3107, 2021

اعلان دعوت برای داوطلبی

جولای 31st, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی از ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان ( عواید تصدی ملی محافظت عامه) نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه

2907, 2021

اعلان دعوت برای داوطلبی

جولای 29th, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک 29 قلم عینیات البسوی مورد

2605, 2021

اعلان دعوت برای داوطلبی

می 26th, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت قوماندانی محافظ مس

2605, 2021

اعلان دعوت برای داوطلبی

می 26th, 2021|

      نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت قوماندانی محافظ

805, 2021

اطلاعیه

می 8th, 2021|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه یک قلم گاز مایع محروقاتی آشپزخانه

805, 2021

اطلاعیه

می 8th, 2021|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 4 قلم عینیات البسوی مورد ضرورت

2904, 2021

اطلاعیه

آوریل 29th, 2021|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه (اعمار ورکشاپ ترمیم وسایط ) را

      اعلان داوطلبی2020-10-04T09:22:43+00:00

 

 

                                             اعلان داوطلبی

((پروژه 68 قلم ادویه جات و ملزمات طبی مورد ضرورت سال مالی 1399 ))

ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 68 قلم ادویه جات و ملزمات طبی مورد ضرورت سال مالی 1399 که دارای شماره داوطلبی NPPF/99/NCB20 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از آمریت تهیه و تدارکات ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه بدست آورده و آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تهیه و تدارکات ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه واقع مقابل برج شهرآرا ارایه نمایند.

یاداشت : آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بانکی مطابق مندرجات شرطنامه اخذ میگردد.