یک قلم گاز مایع محروقاتی آشپزخانه و نان وایی قوماندانی مرکز تربیوی تصدی ملی محافظت عامه

ریاســت عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پـروژه یک قلم گاز مایع محروقاتی آشپزخانه و نان وایی قوماندانی مرکز تربیوی تصدی ملی محافظت عامه که دارای شماره داوطلبی NPPF/1400/NCB21 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک ویا از وبسایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 01/02/1400 به آمریت تهیه وتدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، واقع تپه نادر خان  ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 100,000 افغانی، بوده جلسه آفرگشایی بروزچهارشنبه 02/01/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.

یاداشت: بنا موضوع به آن آمریت محترم نگاشته میشود تا در حصه نشر اعلان اقدام نموده و پول حق النشر آن را بطور نقدی از نزد نماینده این اداره اخذ و کتنگ اعلان را جهت اجراآت بعدی به این اداره رسما ارسال نموده ممنون سازید.