{ 4 قلم عینیات البسوی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه}

ریاســت عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پـروژه 4 قلم عینیات البسوی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه که دارای شماره داوطلبی NPPF/1400/NCB18 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک ویا از وبسایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 14/01/1400 به آمریت تهیه وتدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، واقع تپه نادر خان  ارایه نمایند.

یاداشت: آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 500,000 افغانی، بوده جلسه آفرگشایی بروزشنبه 01/14/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.