{85 قلم اجناس نجاری و فلز کاری مورد نیاز تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400 }

ریاست عمـومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پـــروژه  85 قلم اجناس نجاری و فلز کاری مورد نیاز تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400 که دارای شماره داوطلبی NPPF/1400/NCB11 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک ویا از وبسایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه  تاریخ 29/11/1399 به آمریت تهیه وتدارکات ,ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه واقع تپه نادر خان، ارایه نمایند.

یاداشت:آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 300,000 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز 29/11/1399 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.