{تجهیزات مورد ضرورت برج ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه TR-630KVA}

ریاســت عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پـروژه تجهیزات مورد ضرورت برج ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه TR-630KVA که دارای شماره داوطلبی NPPF/1400/NCB10 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک ویا از وبسایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز پنج شنبه  تاریخ 30/11/1399 به آمریت تهیه وتدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه واقع تپه نادر خان، ارایه نمایند.

یاداشت:آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 100,000 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز 11/30/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.