{44 قلم عینیات قرطاسیه باب مورد ضرورت تصدی ملی محاظت عامه بابت سال مالی 1400 }
ریاســت عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پـروژه 44 قلــم عینیات قرطاسیه باب مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400 که دارای شماره داوطلبی NPPF/1400/NCB9 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک ویا از وبسایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ 22/11/1399 به آمریت تهیه وتدارکات،ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه واقع تپه نادر خان، ارایه نمایند.
یاداشت:آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 150,000 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز 22/11/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.