بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد،پروژه 8 قلم ظروف اعاشوی مورد ضرورت تصدی ملی ماحافظت عامه برای سال مالی 1400را به مبلغ {1,257,028} یک میلیون و دو صد و پنجاه و هفت هزار و بیست و هشت افغانی به شرکت محترم خدمات لوژستیکی بشیر همدرد دارنده جواز شماره (0D-23733) که آدرس آن سرک شفاخانه وهاج کارته پروان ناحیه 4, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

یاداشت :این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.