بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 73 قلم وسایل تکنالوژیکی  مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400 را به مبلغ حد اقل 7,879,475 هفت میلیون و هشت صد و هفتاد و نه هزارو چهار صد و هفتاد و پنج افغانی  وبرای حد اکثر 12,501,500 دوازده میلیون و پنج صد و یک هزار و پنج صد افغانی به شرکت محترم لوژستیکی فردوس خالد  دارنده جواز شماره (D-06-77) که آدرس آن صرافانو لین وطن پلازا, مرکز خوست, خوست بوده اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات،ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده،الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.