بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 4 قلم وسایل مخابروی  مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه را به مبلغ حد اقل 1,636,000 یک میلیون و شش صد و سی و شش هزار افغانی  وبرای حد اکثر 3,600,000 سه میلیون وشش صد هزار افغانی به شرکت محترم تخار آریا لمیتد  دارنده جواز شماره (0101-7517) که آدرس آن جاده نادر پشتون مقابل مارکیت صدیق عمر, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده،الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.