اطلاعیه!
به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، لات اول پروژه دو قلم عینیات محروقاتی ذغال سنگ تسخین و چوب ارچه درگیران مورد ضرورت قطعات و جزوتام های تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400 را به مبلغ 10,020,722.6 ده میلیون و بیست هزار و هفت صد و بیست و دو اعشاریه شش افغانی به شرکت محمد ولی سلیم زوی لمیتد دارنده جواز شماره (0101-18556) که آدرس آن دهن چمن حضوری ولید مارکیت، مرکز کابل، کابل بوده و لات دوم و سوم پروژه متذکره را به مبلغ 5,456,518 پنج میلیون و چهار صد و پنجاه و شش هزار و پنج صد و هژده افغانی برای لات دوم و به مبلغ 4,420,510 چهار میلیون و چهار صد و بیست هزار و پنج صد و ده افغانی برای لات سوم به شرکت احمد شعیب نوریان لمیتد دارنده جواز شماره (0101-16568) که آدرس آن قوای مرکز، مرکز کابل، کابل بوده اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
یادداشت: این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.