بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 19 قلم عینیات مفروشاتی مورد ضرورت سال مالی 1400 را به مبلغ 3,435,300 سه میلیون و چهار صد و سه و پنج هزار و سه صد افغانی برای لات اول؛ مبلغ (2,595,780 دو میلیون و پنج صد و نود و پنج هزار و هفت صد و هشتاد افغانی برای لات دوم و مبلغ (1,024,735.50 یک میلیون و بیست و چهار هزار و هفت صد و سه و پنج اعشاریه پنجاه افغانی برای لات سوم  به شرکت شرکت تجارتی احمد اسد حنیفی لمیتد دارنده جواز شماره (0101-9348) که آدرس آن جاده میوند, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.