از نهم حوت روز پر افتخار نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در فرماندهی مرکز تربیوی تصدی ملی محافظت عامه گرامی داشت به عمل آمد
قیس باوری رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه آرامش، ثبات ملی و نظم این سرزمین را از شهامت و فداکاری های قوای مسلح کشور بیان کرد.