در ختم قرآن عظیم الشان که به مناسبت سالروز تولد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم در مسجد قرارگاه ریاست عمومی محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امور داخله برگذار گردید؛ سمونوال سید نصرت آزاده سرپرست ریاست عملیاتی وپروژه های غیر دولتی، سمونوال  شاه زمان نوری سرپرست ریاست محافظت وامنیت قطارها، افسران ودهها تن کارمندان ملکی ونظامی اشتراک کردند.

آنان طی برگذاری ختم قرآن کریم واتحاف دعا و درود بر روح منجی عالم بشریت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویاران شان، میلاد پیامبر اسلام را انقلاب ودگرگونی مثبت برای نجات عالم بشریت وپایان بخشیدن به جهل وتاریکی عنوان کردند.

سمونوال سید نصرت آزاده سرپرست ریاست عملیاتی وپروژه های غیر دولتی با آنکه تولد وزندگی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را مبارزه و جهاد در برابر تجاوز، بی عدالتی، جهالت و نابرابری بیان کرد، گفت: باید از کارنامه ها رشادت وعمل پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم به عنوان سرمشق زندگی و تحقق عدالت اجتماعی و آزادی وتحکیم صلح وتأمین امنیت صادقانه پیروی نماییم.

حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در طول زندگی وماموریتاش از سوی پروردگار متعال به خاطر تأمن امنیت و آرامش و حاکمیت قانون الهی تلاش کرده و با تحمل مشکلات ورنج ها پای جامعه ی بشری را از نادانی، ظلم وتجاوز وقتل به  سوی اصلاحات، عدالت ومساوات وهم پذیری کشاند.

دقیقا پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مکتب از اخلاق، عطوفت ومساوات وبرادری در میان جامعه ی انسانی است که انسانها به ویژه مسلمانان برای تأمین امور زندگی اجتماعی وفردی و راهیابی شان در آخرت از آن پیروی و استفاده می نمایند.

ختم قرآن کریم درمسجد قرارگاه ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله با اتحاف دعا ودرود بر روح پیامبران، شهدا به ویژه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و تأمین صلح و آرامی در کشور به پایان رسید.