مسوولین بخش محافظت و امنیت قطارهای تصدی ملی محافظت‌عامه می‌گویند:
در یک هفته گذشته ۱۰۳ محموله در نقاط مختلف کشور توسط نیروهای محافظتی تصدی ملی به موقع و به گونه مصوون انتقال یافته اند.
تصدی ملی محافظت عامه مسوولیت محافظت پروژه های ملی، مراکز تجارتی، پوهنتون ها، خط آهن، معدن ها و دارایی های عامه را بر عهده دارد.