چند حلقه ماین که به قصد جان نیروهای محافظت‌عامه ازسوی مخالفین مسلح دولت در ساحات قطعه محافظتی راه آهن خواف ولايت هرات جاسازی شده بود کشف و خنثی گردید.
مل‌پاسوال محمد ایاس اکبری سرپرست ریاست محافظت پروژه‌های دولتی رياست عمومی محافظت عامه و تصدی امنيتی با تأييد این خبر می‌گوید: در ساحه قطعه محافظتی راه آهن خواف ولايت هرات میان قرارگاه تولی اول و دوم آن فرماندهی چند حلقه ماین جاسازی شده بود که توسط تیم انجینری كشف و خنثی گردید.