مل‌پاسوال محمد ایاس اکبری سرپرست ریاست محافظت پروژه‌های دولتی در حالی‌که سمونوال سید مقصود پادشاه فرمانده قطعه قطارهای پکتیا و هیئت همراه‌شان نیز حضور داشتند با عبدالولی سهی معاون والی پکتیا روی چگونگی تأمين امنيت بند آب‌گردان مچلغو دیدار و ملاقات نمود. آقای اکبری وضعیت امنیتی  بند آب‌گردان را تشریح نموده در مورد جذب و استخدام نیروهای محافظتی آن بند از پکتیا وساحات مچلغو نیز صحبت کرد. بااین حال آقای سهی با آنکه بند آب‌گردان مچلغو را از پروژه‌های مهم کشور واعمار آن‌را از خواست‌های مردم این ولایت بیان کرد، افزود: در مورد تأمين امنيت بند مچلغو و ساخت آن از هرنوع همکاری با نیروهای محافظت‌عامه دریغ نخواهیم کرد.