د هرات ولایت د آب‌ګردان بند له بشپړ امنیت څخه برخمن ده د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ ځواکونه تل هڅه کوي چې په هیواد کې له عامه‌شتمنیو څخه په کلکه ساتنه وکړي، د هرات ولایت د پاشدان بند چې د ساتنې دنده یې د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ په غاړه ده او د ښمن تل هڅه کوي، چې د یاد بند د جوړیدو مخه ونیسي، خو د عامه‌ساتنې ملي‌تصدۍ زړه‌ور او مسلکي ځواکونه په بشپړ صداقت هڅه کوي، ترڅو د دښمن شوم پلانونه چې د یاد بند د جوړیدو مخنیوی دی، خنثی او مسوولینو ته د کارکولو زمینه برابره کړي