بورد تعیینات که در راس آن قیس باوری رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه می‌باشد، جهت تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به منظور آوردن اصلاحات و سپردن کار به اهل آن و جذب افراد واجد شرایط در بست های کمبود این اداره هفته‌ای یک بار از افسران و ساتنمنان که خواهان شمولیت در قطعات و جزوتام های این اداره می‌باشند بعد از ارزیابی و تأییدی کمیسیون بورد تعیینات غرض مطالبه منظوری به ریاست عمومی پیژنتون وزارت امور داخله ارسال می‌گردد.