.اطلاعیه ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه
قوماندانی مرکز تعلیمی و تربیوی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد تا به منظور تأمین امنیت پروژه های ملی و بین المللی، مؤسسات داخلی و خارجی، نهادهای تعلیمی و تحصیلی، بانک ها، اماکن تجارتی و عام المنفعه آنعده از جوانان که افتخار شمولیت را در صفوف نیروهای تصدی ملی محافظت عامه به صفت محافظ (گارد) داشته باشند با شرایط ذیل استخدام مینماید.
1. عمر کاندید از ۱۸ سال کمتر و از ۳۵ سال بیشتر نباشد.
2. از صحت کامل جسمی، فکری و روحی برخوردار باشد.
3. سابقه جرمی نداشته باشد.
4. معتاد به مواد مخدر نباشد.
5. عضویت سازمان های سیاسی و احزاب را نداشته باشد.
6. قشر اناث سند اجازه نامه فامیل را با خود داشته باشد.
افراد داوطلب واجد شرایط میتوانند از تاریخ ۲۵ اسد ۱۳۹۹ الی ۳۰ اسد ۱۳۹۹ هجری خورشیدی با ۸ قطعه عکس رنگه، اصل تذکره تابعیت، بعد از املا و خانه پری فورم ضمانت خط که در ویب سایت تصدی ملی محافظت عامه قابل دسترس است به قوماندانی مرکز تعلمی و تربیوی تصدی ملی محافظت عامه مراجعه نمایند.
فورم های مربوطه به ضمانت معتبر از ارگان های امنیتی (افسر و یا ساتنمن/بريدمل) و فوتوکاپی کارت تضمین کننده و تصدیق اداره مربوطه را داشته باشد.
آدرس: ده سبز، تنګی تره خیل
واتساپ: 0745512014
ايمیل: recruitment@nppf.gov.af