ریاست پلان و پالیسی:

پلان گذاری، ترتیب طرزالعمل های اداره، ساخت لوایح و ترتیب رهنمود ها جهت فراهم آوری تسهیلات در اداره و همچنان نظارت از تطبیق آنها از مسوولیت های عمده و اساسی این ریاست می باشد.