ملیت
    حالت مدنی
    مجردمتاهل
    گروپ خون
    درجه تحصیل